دوره پهلوی اول در استان چهارمحال و بختیاری  

تقریبا همه سالمندان روستای ارجنك خاطرات و حكایاتی تلخ از ظلم و زورگویی  دوره تسلط خوانین بختیاری بر روستا نقل میكنند كه شنیدن آنها خالی از لطف نیست و ما را با گذشته روستا بیشتر آشنا میكند  اما در این مقال قصد پرداختن به این خاطرات را نداریم بلكه میخواهیم از سطحی كلی تر به این مساله نگاهی بیندازیم.
یكی از نكات مهم در تاریخ استان چگونگی ظهور و نزول تسلط بختیاریها بر چهارمحال است كه طبعا سرنوشت روستای ارجنك هم جدا از بقیه شهرها و روستاهای استا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1